سرکار خانم الهامی پایه سوم/زبان عمومی هدف/شرح فعالیت تفکیک زباله های بازیافتی...
زبان |

مشهد - دبستان پسران خانم خجسته خانم رستم زادگان

سرکار خانم الهامی پایه سوم/زبان عمومی هدف/شرح فعالیت تفکیک زباله های بازیافتی...

سرکار خانم الهامی پایه سوم/زبان عمومی هدف/شرح فعالیت تفکیک زباله های بازیافتی... 1
سرکار خانم الهامی پایه سوم/زبان عمومی هدف/شرح فعالیت تفکیک زباله های بازیافتی... 2
سرکار خانم الهامی پایه سوم/زبان عمومی هدف/شرح فعالیت تفکیک زباله های بازیافتی... 3