سرکار خانم الهامی پایه سوم /زنگ تفریح هدف/شرح فعالیت بازی خلاق و هدفمند.... تثبیت آموزش.... با
زبان |

مشهد - دبستان پسران خانم خجسته خانم رستم زادگان

سرکار خانم الهامی پایه سوم /زنگ تفریح هدف/شرح فعالیت بازی خلاق و هدفمند.... تثبیت آموزش.... بازی و ریاضی...پیدا کردن جفت اعدادی که نتیجه جمع آنها عددی یکسان است.

سرکار خانم الهامی پایه سوم /زنگ تفریح هدف/شرح فعالیت بازی خلاق و هدفمند.... تثبیت آموزش.... با 1
سرکار خانم الهامی پایه سوم /زنگ تفریح هدف/شرح فعالیت بازی خلاق و هدفمند.... تثبیت آموزش.... با 2
سرکار خانم الهامی پایه سوم /زنگ تفریح هدف/شرح فعالیت بازی خلاق و هدفمند.... تثبیت آموزش.... با 3
سرکار خانم الهامی پایه سوم /زنگ تفریح هدف/شرح فعالیت بازی خلاق و هدفمند.... تثبیت آموزش.... با 4