رحمت سیفی
سخن دبیر
به امید دنیایی سرشار از انسانیت

مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد روانشناسی
سال شروع به کار:
1375