شهر خلاق داستان جشن تولد رودی ساخت یک ربات و گذاشتن اسم برای آن
فوق برنامه |

دبستان پسرانه جنت آباد عباس یمینی شریف
شهر خلاق داستان جشن تولد رودی ساخت یک ربات و گذاشتن اسم برای آن 1
شهر خلاق داستان جشن تولد رودی ساخت یک ربات و گذاشتن اسم برای آن 2