مینا عدالهی فرد، دبیر فارسی و نگارش مدارس علوی بوده؛ دبیری خلاق و صبور و توانمند در تدریس زبان فارسی و نگارش است.

سخن دبیر سخن دبیر

علاقه‌مند کردن دانش‌آموزان به درس ادبیات و نگارش توجه خواهم داشت.

ماه تولد
ماه تولد
شهریور
مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
دکترا زبان و ادبیات فارسی
سال شروع به کار
سال شروع به کار
1390

ویدئو

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: