آلبوم علوی لایف11- تربیت جنسی دختران

رده: پرورشی
تاریخ: 1400/10/05
شعبه: متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
کلاس: حسابی رازی 40112 ابوریحان شقایق آلاله نیلوفر نسترن لاله نرگس
توضیح: بلوغ دختران حدودا ازسن 9 سالگی به بعد ،باتغییرات هورمونی ، بدنی،روانی واجتماعی و شناختی آغاز می شود **رابطه والدین و حمایت عاطفی آنان ازفرزندان ، تاثیر بسیاری در روابط بین فردی وتعاملات اجتماعی نوجوانان در عرصه های زندگی وموفقیت آنان دارد ** همدلی و هم زبانی والدین،احترام متقابل ودرک متقابل فرزندان ،دررشد اعتمادبه نفس وعزت نفس آنان بسیار موثر است **دختران درزمان بلوغ بسیارحساس ،تحریک پذیر ، زودرنج و خواهان توجه ومحبت والدین بویژه پدرهستند
آلبوم علوی لایف11- تربیت جنسی دختران

ویدئو

علوی لایف11
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: