آلبوم علوی لایف (2)

رده: پرورشی
تاریخ: 1400/07/25
شعبه: متوسطه اول پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: پرفسور حسابی پرفسور سمیعی دکتر قریب محمد خوارزمی ابونصر فارابی
توضیح: مثلث عشق استرنبرگ:از دیدگاه آقای استرنبرگ برای ایجاد عشق کامل میان همسر سه موضوع.تعهد ،صمیمیت و شور و اشتیاق مهم است.
آلبوم علوی لایف (2)

تصویر

علوی لایف (2) 1

ویدئو

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: