عکس دسته جمعی
فوق برنامه |

اصفهان - دبستان دوره‌ی دوم پسران صداقت
عکس دسته جمعی 1