فارسی
آموزش پایه |

دبستان دخترانه پیروزی درنا 1

کلاس دوم درنا 1: تمرین واژه سازی و کاربرد واژه های این و آن و همان و همین در موقع اشاره به نزدیک و دور.

فارسی 1
فارسی 2
فارسی 3
فارسی 4
فارسی 5
فارسی 6