متوسطه اندیشه بابلسر

متوسطه‌ی اول | متوسطه‌ی دوم (دبیرستان) دخترانه با مدیریت خانم حاتمی