متوسطه اول افرا پیرانشهر

متوسطه‌ی اول دخترانه و پسرانه با مدیریت آقای چاچ