متوسطه اول دخترانه آریاشهر؛ کلاس یاس

گزارش گروه

عربی هشتم خیراتی، فاطمه
فعالیت: درس 7 و چک کردن تمرین های درس
تکلیف خانه: لغت و ترجمه درس 8 وحب کتاب کار درس 7
پژوهش هشتم تفضلی، فاطمه
فعالیت: صحبت درباره ی مومیایی و گروه بندی
هندسه‌ی هشتم موسوی، مهدیه
فعالیت: حالت اول همنهشتی

گزارش گروه

پیام‌های آسمان هشتم غزازانی، مارال
فعالیت: درس10 و پرسش کلاسی
کامپیوتر هشتم نظری، مرجان
فعالیت: ابزارهای برش و نوشتن
حساب هشتم شاهسوند، مریم
فعالیت: جمع و تفریق رادیکالها و حل تمرینهای کتاب کار و دوره ی فصل7
فیزیک و شیمی هشتم کرمی، زهرا
فعالیت: گرفتن امتحان همگام و حل کردن سوالات امتحانی

گزارش گروه

مطالعات اجتماعی هشتم شهسواری، عاطفه
فعالیت: درس 16 و پرسش درس 15
تکلیف خانه: درس 16
حساب هشتم شاهسوند، مریم
فعالیت: خواص ضرب و تقسیم رادیکال
تکلیف خانه: صفحه ی 206 سوال 4 صفحه 207 سوال 5 کتاب کار
زیست‌شناسی و زمین هشتم اسدی، فاطمه
فعالیت: فصل 7 تا صفحه 59
تکلیف خانه: کتاب کار و امتحان کلاسی

آلبوم

مسابقات خوارزمی

مسابقات خوارزمی
(فوق برنامه)

حضور پررنگ دانش آموزانمان در مسابقات خوارزمی