متوسطه اول دخترانه آینده سازان جویبار

متوسطه‌ی اول دخترانه با مدیریت خانم واحدی