متوسطه اول دخترانه دانش پژوهان قزوین

متوسطه‌ی اول دخترانه با مدیریت خانم مقامی
تصویر
نما متوسطه اول دخترانه دانش پژوهان قزوین
نما