متوسطه اول علامه خویی خوی

متوسطه‌ی اول دخترانه و پسرانه با مدیریت آقای جعفرزاده
تصویر
کلاس متوسطه اول علامه خویی خوی
کلاس
کلاس متوسطه اول علامه خویی خوی
کلاس
کلاس متوسطه اول علامه خویی خوی
کلاس
دفتر مدیریت متوسطه اول علامه خویی خوی
دفتر مدیریت