متوسطه اول نیکان دانش اسلا‌م‌شهر

متوسطه‌ی اول دخترانه و پسرانه با مدیریت آقای جعفری