فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: زبان‌انگلیسی سطح 1

زبان انگلیسی همگانی هفتم

مدرس: جعفری آقجه لو، صبا
فعالیت: Unit 1 revision
تکلیف: Hi Do the worksheet good luck

زبان انگلیسی همگانی هفتم

مدرس: جعفری آقجه لو، صبا
فعالیت: Unit 1
تکلیف: Good evening study the file below and do the worksheet بعد از مطالعه فایل، 3 صفحه تمرین اخر حل شود. good luck

زبان انگلیسی همگانی هفتم

مدرس: جعفری آقجه لو، صبا
فعالیت: unit 1
تکلیف: Hi Do the worksheet below good luck کاربرگ زیر انجام شود.

زبان انگلیسی همگانی هفتم

مدرس: جعفری آقجه لو، صبا
فعالیت: Unit 1
تکلیف: Hi do the worksheet below good luck

زبان انگلیسی همگانی هفتم

مدرس: جعفری آقجه لو، صبا
فعالیت: Unit 1 page 16
تکلیف: Hi boys write two line of the words below colour, animal, sport, singer, tv programme, team, film, film star, favorite والدین گرامی لطفا بر تکالبف فرزندانمان نظارت نمایید 1. از کلمات بالا دو خط نوشته شود. 2. تکالیف روز سه شنبه، همراه با تکالیف امروز فرستاده شود. good luck
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: