فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: زبان‌انگلیسی سطح 1

زبان انگلیسی همگانی هفتم

مدرس: جعفری آقجه لو، صبا
فعالیت: Unit 2 Is there Are there
تکلیف: Do the worksheet below. https://www.liveworksheets.com/sz1415mn

زبان انگلیسی همگانی هفتم

مدرس: جعفری آقجه لو، صبا
فعالیت: Unit 2 page 26
تکلیف: write 2 lines of the new words and do the online worksheet https://www.liveworksheets.com/rv1552175ux

زبان انگلیسی همگانی هفتم

مدرس: جعفری آقجه لو، صبا
فعالیت: Quiz time
تکلیف: زبان اموزان عزیز توجه نمایید نمره بخش listening آزمون به همه زبات اموزان داده شده است و نیازی به حل این بخش نمی باشد Good luck

زبان انگلیسی همگانی هفتم

مدرس: جعفری آقجه لو، صبا
فعالیت: unit 2
تکلیف: Hi read the text on page 24, listen to the CD and send a voice message
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: