فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: زبان‌انگلیسی سطح 3

زبان انگلیسی همگانی هشتم

مدرس: خدابنده لو، فاطمه
فعالیت: we have covered page 86 parts 1-5
تکلیف: Please do your workbook part 8B Please write down 5direct speech and then report them (reported speech

زبان انگلیسی همگانی هشتم

مدرس: خدابنده لو، فاطمه
فعالیت: we have covered pages 84 , 85
تکلیف: by using the vocabularies in part 5 on page 85 :make 8 sentences

زبان انگلیسی همگانی هشتم

مدرس: خدابنده لو، فاطمه
تکلیف: please do the workbook part 8A please do the uploaded file Write down two paragraphs and talk about your plans during Noruz holiday: What are you going to do? Write down about a trip during the holiday (even imaginary) and explain: Did you enjoy it?why/why not? Don't forget to mention the tourist attraction and culture and

زبان انگلیسی همگانی هشتم

مدرس: خدابنده لو، فاطمه
فعالیت: We have covered page 83
تکلیف: Book:part6 Please write an essay using your plan from exercise5 on page 83 Do the workbook part 7H

زبان انگلیسی همگانی هشتم

مدرس: خدابنده لو، فاطمه
فعالیت: We have covered page82 parts: 4-8 The lesson focused on "speaking" and the topic was about comparing photos
تکلیف: Please choose two photos relating to sports and compare them in two paragraphs and mention all similarities and differences. Don't forget to upload the photos GOOD LUCK
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: