متوسطه اول پسرانه انقلاب؛ کلاس ستارگان2

آلبوم

کارگاه مهارت ساخت ویلا و پروانه ملخ هواپیما

کارگاه مهارت ساخت ویلا و پروانه ملخ هواپیما
(فوق برنامه)

ساخت ویلا و پروانه ملخ هواپیما توسط دانش آموزان پایه هفتم

گزارش گروه

پیام‌های آسمان هفتم یزدانی، امیر
فعالیت: درس 9 کتاب پیام آسمانی تدریس شد
تکلیف خانه: پرسش از دروس 6 و 7 کتاب پیام آسمانی
قرآن هفتم یزدانی، امیر
فعالیت: درس 7 قسمت اول و دوم تدریس شد
تکلیف خانه: پرسش کلاسی از دروس 6 و 7 کتاب قرآن و پیام
پژوهش هفتم روح افزا، رضا
فعالیت: توضیحات مقدماتی در مورد راکت آبی و بخشی از کار ساخت موشک انجام شد
حساب هفتم صدقی، حمیدرضا
فعالیت: بزرگترین مخرج مشترک تدریس شد

آلبوم

صبحانه سالم به مناسبت روز مادر

صبحانه سالم به مناسبت روز مادر
(پرورشی)

توزیع صبحانه سالم به مناسبت روز مادر

گزارش گروه

فارسی هفتم رحیمی پور، نواب
تکلیف خانه: خود آزمایی ص 93 در کتاب حل شود
عربی هفتم یزدانی، امیر
فعالیت: تدریس درس 6 انواع فعل ماضی و سوم شخص مفرد
تکلیف خانه: حل تمارین 2 و 3 درس 6 ترجمه کتاب ص48 و 49
زبان انگلیسی همگانی هفتم هاشمی کمانگر، سیده زینب
فعالیت: ص36 کتاب تدریس شد
تکلیف خانه: تمرین لغات جدید در دفتر
حساب هفتم صدقی، حمیدرضا
فعالیت: بزرگترین مخرج مشترک ص63و64 تدریس شد
تکلیف خانه: تمرین ص64 کتاب نوشته شود

گزارش گروه

نگارش هفتم رحیمی پور، نواب
فعالیت: تدریس ص 76 مثل نویسی
زبان انگلیسی هفتم هاشمی کمانگر، سیده زینب
فعالیت: درس 6 ص 1 تدریس شد
تکلیف خانه: تمرین درس 6
زبان انگلیسی همگانی هفتم هاشمی کمانگر، سیده زینب
فعالیت: ص 39 تدریس شد
تکلیف خانه: خواندن رایتینگ و نوشتن آن
کارگاه مهارت هفتم خدایاری، محمد سعید
فعالیت: ساخت ماکت ویلا

آلبوم

المپیاد چهارخانه رشته پینگ پنگ

المپیاد چهارخانه رشته پینگ پنگ
(ورزش)

مسابقات المپیاد چهار خانه در رشته پینگ پنگ

گزارش گروه

مطالعات اجتماعی هفتم بهبودی مقدم، حسین
فعالیت: تدریس درس 16
تکلیف خانه: پرسش کلاسی
فیزیک و شیمی هفتم پرنیان خوی، میثم
فعالیت: تدریس درس 7
تکلیف خانه: پرسش کلاسی

گزارش گروه

قرآن هفتم یزدانی، امیر
فعالیت: درس 8 قسمت اول و بخشی از قسمت دوم
تکلیف خانه: درس 8 انس با قرآن در خانه ص75
پژوهش هفتم روح افزا، رضا
فعالیت: ساخت راکت واکنشی
حساب هفتم صدقی، حمیدرضا
فعالیت: بررسی و حل تمارین کتاب ص67-68 حل تمرین کتاب کار ص112
هندسه‌ی هفتم صدقی، حمیدرضا
فعالیت: تدریس ص79 تا آخر حل تمرین ص113