متوسطه اول پسرانه انقلاب؛ کلاس کهکشان1

آلبوم

کارگاه مهارت ساخت ویلا و پروانه ملخ هواپیما

کارگاه مهارت ساخت ویلا و پروانه ملخ هواپیما
(فوق برنامه)

ساخت ویلا و پروانه ملخ هواپیما توسط دانش آموزان پایه هفتم

گزارش گروه

پیام‌های آسمان هفتم یزدانی، امیر
فعالیت: تدریس درس 11 کتاب پیام آسمانی
تکلیف خانه: پرسش از دروس 9-10و 11 کتاب پیام آسمانی از دانش آموزان در جلسه بعد
قرآن هفتم یزدانی، امیر
فعالیت: تدریس فصل 8 کتاب فصل یک و دو انجام گردید
تکلیف خانه: پرسش از دروس 7 و 8 برای جلسه بعد
حساب هفتم صدقی، حمیدرضا
فعالیت: حل تمارین ص 81 و 82 در کلاس برای دانش آموزان
هندسه‌ی هفتم صدقی، حمیدرضا
فعالیت: حل تمرین ص 94 کتاب برای دانش آموزان در کلاس

آلبوم

صبحانه سالم به مناسبت روز مادر

صبحانه سالم به مناسبت روز مادر
(پرورشی)

توزیع صبحانه سالم به مناسبت روز مادر

گزارش گروه

فارسی هفتم رحیمی پور، نواب
فعالیت: صفحات 97 تا 101 کتاب فارسی تدریس گردید
زبان انگلیسی همگانی هفتم هاشمی کمانگر، سیده زینب
فعالیت: ص 45 و 46 کتاب درس داده شد و ویدیوی آموزشی نیز برای دانش آموزان پخش گردید
تکلیف خانه: گوش کردن به سی دی کتاب صفحه 40و41 و حل تمارین این صفحات
حساب هفتم صدقی، حمیدرضا
تکلیف خانه: ص 92 کتاب حساب در دفتر حل شود

گزارش گروه

نگارش هفتم رحیمی پور، نواب
فعالیت: ص 76 درس مثل نویسی تدریس شد
زبان انگلیسی هفتم هاشمی کمانگر، سیده زینب
فعالیت: درس 6 ص 1 درس داده شد مرور ویدیوی آموزشی
تکلیف خانه: درس 6 خوانده شود
زبان انگلیسی همگانی هفتم هاشمی کمانگر، سیده زینب
فعالیت: ص 45 با ویدیو تدریس شد
تکلیف خانه: رایتینگ انجام شود ص34 کتاب کار حل شود
زیست‌شناسی و زمین هفتم پرنیان خوی، میثم
فعالیت: تدریس درس 7 کتاب زمین شناسی
تکلیف خانه: حل تمارین فصل 7 کتاب

آلبوم

المپیاد چهارخانه رشته پینگ پنگ

المپیاد چهارخانه رشته پینگ پنگ
(ورزش)

مسابقات المپیاد چهار خانه در رشته پینگ پنگ

گزارش گروه

زبان انگلیسی همگانی هفتم هاشمی کمانگر، سیده زینب
فعالیت: تدریس تا ص43 کتاب
تکلیف خانه: کتاب کار ص 34 نوشته شود سی دی ص 40 گوش داده شود
مطالعات اجتماعی هفتم بهبودی مقدم، حسین
فعالیت: تدریس درس 18
تکلیف خانه: پرسش کلاسی
زیست‌شناسی و زمین هفتم پرنیان خوی، میثم
فعالیت: تدریس درس 7

گزارش گروه

پیام‌های آسمان هفتم یزدانی، امیر
فعالیت: پرسش ازدروس 8 تا 10
تکلیف خانه: تدریس درس 10 و پرسش کلاسی
قرآن هفتم یزدانی، امیر
فعالیت: درس 8 قسمت اول د بخشی از قسمت دوم
تکلیف خانه: درس 8 انش با قرآن در خانه ص75
پژوهش هفتم روح افزا، رضا
فعالیت: ساخت راکت واکنش
حساب هفتم صدقی، حمیدرضا
فعالیت: تمرین کتاب ص 68 و کتاب کار ص152