متوسطه اول پسرانه شیراز

متوسطه‌ی اول پسرانه با مدیریت آقای حسینی
تصویر
حیاط متوسطه اول پسرانه شیراز
حیاط
حیاط متوسطه اول پسرانه شیراز
حیاط
حیاط متوسطه اول پسرانه شیراز
حیاط
سایت رایانه متوسطه اول پسرانه شیراز
سایت رایانه
آزمایشگاه متوسطه اول پسرانه شیراز
آزمایشگاه