متوسطه دخترانه خرد حاجی‌آباد

متوسطه‌ی اول | متوسطه‌ی دوم (دبیرستان) دخترانه با مدیریت آقای خلیفه‌ای