متوسطه دخترانه خرد حاجی‌آباد

متوسطه‌ی اول | متوسطه‌ی دوم (دبیرستان) دخترانه با مدیریت آقای خلیفه‌ای
تصویر
نما متوسطه دخترانه خرد حاجی‌آباد
نما
حیاط متوسطه دخترانه خرد حاجی‌آباد
حیاط
کلاس متوسطه دخترانه خرد حاجی‌آباد
کلاس
کلاس متوسطه دخترانه خرد حاجی‌آباد
کلاس
دفتر مدیریت متوسطه دخترانه خرد حاجی‌آباد
دفتر مدیریت