متوسطه دخترانه صبا فولادشهر

متوسطه‌ی اول | متوسطه‌ی دوم (دبیرستان) دخترانه با مدیریت خانم حسینی
تصویر
نما متوسطه دخترانه صبا فولادشهر
نما
حیاط متوسطه دخترانه صبا فولادشهر
حیاط
حیاط متوسطه دخترانه صبا فولادشهر
حیاط
راه‌پله متوسطه دخترانه صبا فولادشهر
راه‌پله
دفتر مدیریت متوسطه دخترانه صبا فولادشهر
دفتر مدیریت