متوسطه دخترانه فرهیختگان اوز

متوسطه‌ی اول | متوسطه‌ی دوم (دبیرستان) دخترانه با مدیریت خانم کامیاب