متوسطه دخترانه متفکران شاهین شهر

متوسطه‌ی اول | متوسطه‌ی دوم (دبیرستان) دخترانه با مدیریت آقای علی‌محمدی