متوسطه دخترانه کمال الملک اسفراین

متوسطه‌ی اول | متوسطه‌ی دوم (دبیرستان) دخترانه با مدیریت خانم شهپرست