متوسطه دوم دخترانه ادیب افق دانش ساری

متوسطه‌ی دوم (دبیرستان) دخترانه با مدیریت خانم فانی ساروی