متوسطه دوم دخترانه ادیب افق دانش ساری

متوسطه‌ی دوم (دبیرستان) دخترانه با مدیریت خانم فانی ساروی
تصویر
نما متوسطه دوم دخترانه ادیب افق دانش ساری
نما
نما متوسطه دوم دخترانه ادیب افق دانش ساری
نما
دفتر مدیریت متوسطه دوم دخترانه ادیب افق دانش ساری
دفتر مدیریت