متوسطه دوم دخترانه اصفهان؛ کلاس یازدهم ریاضی مدرسه