متوسطه دوم دخترانه اصفهان

متوسطه‌ی دوم (دبیرستان) دخترانه با مدیریت خانم فارغی
تصویر
نما متوسطه دوم دخترانه اصفهان
نما
حیاط متوسطه دوم دخترانه اصفهان
حیاط
حیاط متوسطه دوم دخترانه اصفهان
حیاط
حیاط متوسطه دوم دخترانه اصفهان
حیاط
راه‌پله متوسطه دوم دخترانه اصفهان
راه‌پله
کلاس متوسطه دوم دخترانه اصفهان
کلاس
کلاس متوسطه دوم دخترانه اصفهان
کلاس
کلاس متوسطه دوم دخترانه اصفهان
کلاس
سایت رایانه متوسطه دوم دخترانه اصفهان
سایت رایانه
آزمایشگاه متوسطه دوم دخترانه اصفهان
آزمایشگاه
دفتر مدیریت متوسطه دوم دخترانه اصفهان
دفتر مدیریت
دفتر مدیریت متوسطه دوم دخترانه اصفهان
دفتر مدیریت
دفتر مدرسان متوسطه دوم دخترانه اصفهان
دفتر مدرسان