فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
کلاس: زبان ترمیک | سطح 2

زبان انگلیسی همگانی دهم

مدرس: جوادی طبالوندانی، ندا
فعالیت: عرض ادب و احترام، امروز صفحات 28 و 29 از کتاب درسی با عنوان کشورها ، زبانهای رایج و ملیتها تدریس و تمارین مربوطه جهت تثبیت موارد تدریس شده تمرین شدند. در انتها با عزیزانم به انجام بازی با همین موضوع در قالب پاور پوینت پرداختیم.
تکلیف: پرسش و پاسخ از مباحث جلسات گذشته انجام میشود. لطفا تمارین 2 ، 3 و 4 صفحه 24 کتاب کارتان را با دقت انجام دهید و تکلیفتان را قبل از اتمام وقت مقرر در پورتال ارسال کنید. توجه توجه : حتما تکالیف به صورت اسکن شده و فایل pdf ارسال شوند. تکالیف ارسالی بصورت عکس تصحیح نمیشوند . متشکرم

زبان انگلیسی همگانی دهم

مدرس: جوادی طبالوندانی، ندا
فعالیت: عرض ادب و احترام. امروز صفحات 26 و 27 کتاب درسی با موضوع مرور مطالب درس 2 تدریس و تمرین شدند.
تکلیف: عزیزانم، ابتدا یک شهر را در ذهن خود انتخاب کنید. سپس 4 سوال زیر را در دفتر زبان خود کپی کنید و با توجه به اطلاعات مربوط به شهر مورد نظرتان به این 4 سوال پاسخ کامل و به صورت جمله دهید. ?where is the city ?Is there a lot of tourism ?Why do you like this city ?What are your favorite places در نهایت جوابهایتان را در کنار هم به صورت یک پاراگراف بنویسید. و تکلیفتان را قبل از اتمام وقت مقرر در پورتال ارسال کنید.شما موفق شدید یک پاراگراف به زبان انگلیسی بنویسید!

زبان انگلیسی همگانی دهم

مدرس: جوادی طبالوندانی، ندا
فعالیت: عرض ادب و احترام، امروز 30 دقیقه ابتدای کلاس را به پرسش و پاسخ و مرور درس جلسه گذشته پرداختیم . سپس بخشی از صفحه 25 کتاب درسی با موضوع مراحل و چگونگی توصیف یک شهرتدریس شد و همچنین یک نمونه از توصیف شهر مورد علاقه مان را در کلاس به صورت فعالیت نوشتاری با هم انجام دادیم.
تکلیف: لطفا کاربرگ ارسالی را با دقت انجام دهید و تکلیفتان را قبل از اتمام وقت مقرر در پورتال ارسال کنید. به دلیل عدم ارسال تکلیف توسط 90% دانش آموزان کاربرگ جلسه قبل مجدد ارسال میشود. توجه توجه : حتما تکالیف به صورت اسکن شده و فایل pdf ارسال شوند. تکالیف ارسالی بصورت عکس تصحیح نمیشوند . متشکرم

زبان انگلیسی همگانی دهم

مدرس: جوادی طبالوندانی، ندا
فعالیت: عرض ادب و احترام، امروز صفحه 24 از کتاب درسی تدریس و تمارین مربوطه جهت تثبیت موارد تدریس شده تمرین شدند.
تکلیف: پرسش و پاسخ از مباحث جلسات گذشته انجام میشود. لطفا کاربرگ ارسالی را با دقت انجام دهید و تکلیفتان را قبل از اتمام وقت مقرر در پورتال ارسال کنید. توجه توجه : حتما تکالیف به صورت اسکن شده و فایل pdf ارسال شوند. تکالیف ارسالی بصورت عکس تصحیح نمیشوند . متشکرم

زبان انگلیسی همگانی دهم

مدرس: جوادی طبالوندانی، ندا
فعالیت: عرض ادب و احترام، امروز صفحه 23 از کتاب درسی تدریس و تمارین مربوطه جهت تثبیت موارد تدریس شده تمرین شدند.
تکلیف: پرسش و پاسخ از مباحث جلسات گذشته انجام میشود. لطفا صفحه 19 کتاب کارتان را با دقت انجام دهید و تکلیفتان را قبل از اتمام وقت مقرر در پورتال ارسال کنید. توجه توجه : حتما تکالیف به صورت اسکن شده و فایل pdf ارسال شوند. تکالیف ارسالی بصورت عکس تصحیح نمیشوند . متشکرم
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: