فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
کلاس: زبان ترمیک | سطح 3

زبان انگلیسی همگانی دهم

مدرس: نامداری، اسما
فعالیت: تدریس صفحه 28 کتاب. پرسش روخوانی
تکلیف: لطفا صفحه 24 کتاب کار را حل کرده و ارسال کنید.

زبان انگلیسی همگانی دهم

مدرس: نامداری، اسما
فعالیت: تدریس روز شکرگزاری- پخش فیلم آموزشی
تکلیف: با سلام. تکلیف امروز شما: یک پاراگراف در مورد جشن های ایرانی بنویسید

زبان انگلیسی همگانی دهم

مدرس: نامداری، اسما
فعالیت: تدریس صفحه24 کتاب. مرور جلسه قبلی
تکلیف: با سلام. تکلیف امروز صفحه 19کتاب کار است. لطفا در مهلت معین ارسال نمایید

زبان انگلیسی همگانی دهم

مدرس: نامداری، اسما
فعالیت: تدریس صفحه 22 کتاب
تکلیف: با سلام. تکلیف امروز صفحه 18 کتاب کار است. لطفا در انجام تکالیف کوشا باشید. نمرات تکالیف با امتحان پایان ترم جمع خواهد شد.

زبان انگلیسی همگانی دهم

مدرس: نامداری، اسما
فعالیت: تدریس صفحه 21 کتاب
تکلیف: با سلام تکلیف امروز شما صفحه 17 کتاب کار و یک تمرین در مورد زمان حال استمراری است که در تلگرام ارسال کرده ام. لطفا در مهلت معین ارسال کنید
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: