فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
کلاس: زبان ترمیک | سطح 4

زبان انگلیسی همگانی دهم

مدرس: صالحی، آوا
فعالیت: تکمیل صفحه 20 کتاب درسی تدریس صفحه 21 تکمیل قسمت یادآوری کتاب کار تکمیل تمارین کتاب درسی تدریس قسمت اعداد و تاریخ ها
تکلیف: صفحه 21 کتاب کار تکمیل شود یک پاراگراف درباره نظر خودتان درباره مدرسه دموکراتیک بنویسید

زبان انگلیسی همگانی دهم

مدرس: صالحی، آوا
فعالیت: تکمیل تمارین باقی ماند از صفحه 19 تدریس گرامر صفحه 20 تدریس بخش مدرسه هنر صفحه 20 تماشا ویدیو مربوط به روز thanks giving تکمیل صفحه 20 کتاب کار
تکلیف: صفحه 16 کتاب کار تکمیل شود صفحه دوم کاربرگ بارگذاری شده انجام شود (قسمت گرامر) ویدیو خلاصه کتاب داستان تا تاریخ تحویل تمارین ارسال شود

زبان انگلیسی همگانی دهم

مدرس: صالحی، آوا
فعالیت: تکمیل صفحه 18 و 19 کتاب کار تدریس لغات جدید صفحه 19 کتاب درسی تکمیل تمارین صفحه 18 کتاب درسی تدریس ساعت ها و روز های هفته تماشا فیلم درباره دروس متفاوت در مدرسه
تکلیف: صفحه 20 کتاب کار تکمیل شود در یک پاراگراف درباره دروسی که در مدرسه بیشتر علاقه دارید بنویسید و توضیح دهید چرا . خلاصه کتاب داستان را در قالب ویدیو ارسال کنید

زبان انگلیسی همگانی دهم

مدرس: صالحی، آوا
فعالیت: تکمیل صفحه 16 کتاب درسی تکمیل صفحه 13 کتاب کار تدریس صفحه 17 کتاب درسی
تکلیف: صفحه 14 و 15 کتاب کار تکمیل شود

زبان انگلیسی همگانی دهم

مدرس: صالحی، آوا
فعالیت: تکمیل صفحه 15 کتاب درسی تدرس صفحه 16 کتاب درسی تکمیل صفحه 12 کتاب کار
تکلیف: صفحه 12 کتاب کار تکمیل شود خلاصه ای از کتاب داستان که در گروه تلگرام قرار گرفته بنویسید
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: