فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
کلاس: زبان ترمیک | سطح 7

زبان انگلیسی همگانی دهم

مدرس: آب نیکی، نسترن
فعالیت: 1- تدریس comparative structures. 2- حل تمرینات صفحه 22.
تکلیف: 1- صفحه 19 از کتاب کار را کامل و ارسال نمایید.

زبان انگلیسی همگانی دهم

مدرس: آب نیکی، نسترن
فعالیت: 1- صحبت راجع به روز Thanks giving day. 2- حل تمرینات (7-8-9) صفحه 21.

زبان انگلیسی همگانی دهم

مدرس: آب نیکی، نسترن
فعالیت: 1- تدریس لغات صفحه 20 به همراه معنی و کلمات مترادف آنها. 2- حل تمرینات (1-2-3-4-5-6) از صفحات 20 و 21.
تکلیف: 1- صفحه 18 از کتاب کار را کامل و ارسال نمایید.

زبان انگلیسی همگانی دهم

مدرس: آب نیکی، نسترن
فعالیت: 1- تدریس صفحات 18 و 19.
تکلیف: 1- صفحات 16 و 17 از کتاب کار را کامل و ارسال نمایید.

زبان انگلیسی همگانی دهم

مدرس: آب نیکی، نسترن
فعالیت: 1- تدریس کتاب صفحه 17.
تکلیف: 1- صفحه 15 از کتاب کار را کامل و ارسال نمایید.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: