متوسطه دوم دخترانه دانش پژوهان قزوین

متوسطه‌ی دوم (دبیرستان) دخترانه با مدیریت خانم مقامی
تصویر
نما متوسطه دوم دخترانه دانش پژوهان قزوین
نما
کلاس متوسطه دوم دخترانه دانش پژوهان قزوین
کلاس
کلاس متوسطه دوم دخترانه دانش پژوهان قزوین
کلاس
کلاس متوسطه دوم دخترانه دانش پژوهان قزوین
کلاس
کلاس متوسطه دوم دخترانه دانش پژوهان قزوین
کلاس