متوسطه دوم دخترانه شیراز

متوسطه‌ی دوم (دبیرستان) دخترانه با مدیریت خانم دهداری
تصویر
نما متوسطه دوم دخترانه شیراز
نما
حیاط متوسطه دوم دخترانه شیراز
حیاط
حیاط متوسطه دوم دخترانه شیراز
حیاط
راه‌پله متوسطه دوم دخترانه شیراز
راه‌پله
کلاس متوسطه دوم دخترانه شیراز
کلاس
دفتر مدیریت متوسطه دوم دخترانه شیراز
دفتر مدیریت
دفتر مدیریت متوسطه دوم دخترانه شیراز
دفتر مدیریت
دفتر مدرسان متوسطه دوم دخترانه شیراز
دفتر مدرسان