متوسطه دوم دخترانه مشهد

متوسطه‌ی دوم (دبیرستان) دخترانه با مدیریت خانم بهروش
تصویر
راه‌پله متوسطه دوم دخترانه مشهد
راه‌پله
آزمایشگاه متوسطه دوم دخترانه مشهد
آزمایشگاه
کتابخانه متوسطه دوم دخترانه مشهد
کتابخانه
کتابخانه متوسطه دوم دخترانه مشهد
کتابخانه
دفتر مدیریت متوسطه دوم دخترانه مشهد
دفتر مدیریت
دفتر مدیریت متوسطه دوم دخترانه مشهد
دفتر مدیریت
دفتر مدرسان متوسطه دوم دخترانه مشهد
دفتر مدرسان