فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: المپیاد ریاضی

المپیاد ریاضی

مدرس: جمشیدی، آرشام
تکلیف: تمرینات ریاضی: مطالعه دقیق فصل دوم جبر کتاب مباحث و مسائل و حل ده تمرین انتهایی تشریحی آن

المپیاد ریاضی

مدرس: جمشیدی، آرشام
تکلیف: گروه مشترک ریاضی کامپیوتر: تمام سوالات جایگشت دوری کتاب آنالیز ترکیبی

المپیاد ریاضی

مدرس: جمشیدی، آرشام
تکلیف: به چند طریق می‌توان الف)یال‌های ب)راس‌های یک مکعب را با دو رنگ رنگ کرد؟(به طوری که مکعب‌هایی که با چرخش به هم تبدیل می‌شوند یک شکل حساب شوند.)

المپیاد ریاضی

مدرس: جمشیدی، آرشام
تکلیف: تمام nهای طبیعی را بیابید + مطالعه‌ی کامل و دقیق درسنامه بخشپذیری از کتاب مباحث و مسائل

المپیاد ریاضی

مدرس: جمشیدی، آرشام
تکلیف: 30 تست کتاب مباحث و مسائل فصل اعداد اول.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: