فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: المپیاد زیست

المپیاد زیست‌شناسی

مدرس: فتاحی، پیام

المپیاد زیست‌شناسی

مدرس: فتاحی، پیام
تکلیف: فایل ضمیمه + تکالیف هفته گذشته

المپیاد زیست‌شناسی

مدرس: فتاحی، پیام

المپیاد زیست‌شناسی

مدرس: فتاحی، پیام
تکلیف: ظرفیت های مهم ریوی بیماری های محدود کننده و مسدود کننده ریه

المپیاد زیست‌شناسی

مدرس: فتاحی، پیام
تکلیف: تحقیق در مورد نحوه محاسبه فضای مرده ظرفیت های مهم ریوی بیماری های محدود کننده و مسدود کننده ریه
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: