فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: المپیاد سلول‌های بنیادی

المپیاد سلول‌های بنیادی

مدرس: فتاحی، پیام

المپیاد سلول‌های بنیادی

مدرس: فتاحی، پیام

المپیاد سلول‌های بنیادی

مدرس: فتاحی، پیام

المپیاد سلول‌های بنیادی

مدرس: فتاحی، پیام
تکلیف: انجام تکلیف هفته گذشته( 10 و 11 آبان ماه)

المپیاد سلول‌های بنیادی

مدرس: فتاحی، پیام
تکلیف: تکلیف: تحقیق کنید چه اجزایی از لایه های زیر به وود می آید اکتودرم بیرونی اکتودرم لوله عصبی سه تیغ عصبی آندودرم مزودرم محوری(نوتوکورد) مزودرم جنب محوری(سومایت ها) مزودرم صفحه جانبی مزودرم بینابینی لایه ژرمینال زایا
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: