فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: المپیاد کامپیوتر

المپیاد کامپیوتر

مدرس: جمشیدی، آرشام
تکلیف: به چند طریق می‌توان الف)یال‌های ب)راس‌های یک مکعب را با دو رنگ رنگ کرد؟(به طوری که مکعب‌هایی که با چرخش به هم تبدیل می‌شوند یک شکل حساب شوند.)

المپیاد کامپیوتر

مدرس: جمشیدی، آرشام
تکلیف: 2تمرین عکس و متن حل شود 2021 کابوی طوری روی زمین ایستاده اند که هیچ سه تایی هم خط نیستند، و فاصله بین کابوی ها اعداد متمایزی است. در یک لحظه هر کابوی تصمیم میگیرد که هفت‌تیر کشیده و نزدیکترین نفر را به خودش را بکشد. (چون در یک لحظه است کسی که تیر میخورد هم توان شلیک دارد.) ثابت کنید حداقل یک نفر هیچ تیری نخورده است.

المپیاد کامپیوتر

مدرس: جمشیدی، آرشام
تکلیف: تست‌های کتاب مباحث مسائل فصل ناوردایی بخش همپایگی 323 تا 339

المپیاد کامپیوتر

مدرس: جمشیدی، آرشام
تکلیف: مطالعه و حل تمام سوالات بخش جایگشت خطی از کتاب آنالیز ترکیبی

المپیاد کامپیوتر

مدرس: جمشیدی، آرشام
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: