فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40101

شیمی دوازدهم

مدرس: نوذری نژاد، نوذر
تکلیف: فصل دوم شیمی دهم نسخه انلاین علوی 75-76-78-80-82-84-86-88-90-92-95-134-137-138-139-141-143-145-147-149-151-153-155-157-158-160-162-164-166-167-169-171-172-173

دین و زندگی دوازدهم

مدرس: آخوندی، علی اکبر
تکلیف: تست های درس 4 و 5 دهم از کتاب علوی

فیزیک دوازدهم ریاضی

مدرس: شریفی، سیدمحمدمهدی
تکلیف: تکلیف ششم

فارسی دوازدهم

مدرس: بیتانه، محمدجواد
فعالیت: تدریس مبحث اجزای جمله و بررسی تست های مربوطه
تکلیف: حل تشریحی تست های : شماره 27 تا 36 و 47 تا 67 و 72 تا 76 (جمعا 35 تست) از فصل اجزای جمله در جزوه دستور

عربی دوازدهم

مدرس: پاسکه، صادق
تکلیف: تست های مشخص شده جزوه را با جواب و تحلیل کوتاه بفرستید

شیمی دوازدهم

مدرس: نوذری نژاد، نوذر
تکلیف: تستهای فصل دوم کتاب علوی شیمی دهم 50تااخر85

فارسی دوازدهم

مدرس: بیتانه، محمدجواد
فعالیت: تدریس جمله شماری و شیوه بلاغی و انواع حذف و تحلیل بعضی از تست های آزمون جامع 1 علوی
تکلیف: تعداد جملات : تست 11 تا 18 جملات بلاغی و عادی : 19 تا 26 حذف فعل : تست 26 تا 31 در کل : تست 11 تا 31 به علاوه فایل زیر از مبحث آرایه ها در کل 50 تست به صورت تشریحی

فیزیک دوازدهم ریاضی

مدرس: شریفی، سیدمحمدمهدی
تکلیف: نمونه سوال پنجم
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: