فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40111

فیزیک دوازدهم تجربی

مدرس: کرابی، وحید
تکلیف: حل تشریحی سوالات 78 الی 148 فصل 2 فیزیک دهم کتاب علوی

شیمی دوازدهم

مدرس: نوذری نژاد، نوذر
تکلیف: شیمی دهم علوی فصل دوم سوالات 1تا49
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: