فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40141

ریاضی یازدهم تجربی

مدرس: سلمانی، مهدی
فعالیت: مثال های معکوس تابع حل شد. اعمال روی توابع تدریس شد.
تکلیف: صفحه 63 و 64 و 69 کتاب درسی

فیزیک یازدهم تجربی

مدرس: فضل یاب، علیرضا
تکلیف: تمرین 190 تا 210 کتاب همراه تمرین های تشریحی مشخص شده در کلاس

ریاضی یازدهم تجربی

مدرس: سلمانی، مهدی
فعالیت: حل تمرین صفحه 56 کتاب درسی. تدریس تابع یک به یک و تابع وارون و حل مثال های مربوطه
تکلیف: صفحه 106 و 107 همراه سوالات 14 تا 24

عربی یازدهم

مدرس: قنبری، فرزاد
تکلیف: تکلیف درس سوم 1. ترجمه حوار (لغت به لغت و روان) 2. حل کلیه تمارین به استثنای التمرین الرابع مهلت ارسال جمعه ساعت 22 در پرتال

فیزیک یازدهم تجربی

مدرس: فضل یاب، علیرضا
تکلیف: حل کامل آزمون دوره ای
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: