فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40141

فیزیک یازدهم تجربی

مدرس: فضل یاب، علیرضا
فعالیت: تکمیل تمرین قانون کولن و تعادل نیروها تدریس میدان

زیست‌شناسی یازدهم

مدرس: عبدالهی خامنه، حجت
فعالیت: تدریس گفتار دوم فصل اول پرسش کلاسی
تکلیف: روز یک شنبه مورخ 31 / 5 / 1400 تکالیف : 54 تست باقی مونده از کتاب همراه گفتار 1 فصل 1 مهلت انجام تکالیف : شنبه 6 / 6 / 1400 تکالیف در پرتال بارگذاری شود. بعد از اتمام موعد تحویل تکلیفی پذیرفته نخواهد شد با تشکر

ریاضی یازدهم تجربی

مدرس: سلمانی، مهدی
فعالیت: شروع درس دوم از فصل اول یاداوری معادله درجه دوم و روش های حل تغییرمتغیر درمعادلات مجموع و حاصل ضرب ریشه ها

ریاضی یازدهم تجربی

مدرس: سلمانی، مهدی
فعالیت: حل تست صفحه 20 تا 25 همراه علوی

فیزیک یازدهم تجربی

مدرس: فضل یاب، علیرضا
فعالیت: حل تمرین و نکات قانون کولن
تکلیف: حل تست شماره 14 جزوه حل سوالات 21 الی 30 فایل تکلیف های تشریحی

زیست‌شناسی یازدهم

مدرس: عبدالهی خامنه، حجت
تکلیف: تست های ضریب 2 گفتار 1 فصل 1 (54 تست به عنوان مثال تست های 2، 4، 6،8 و ....)
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: