فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40141

ریاضی یازدهم تجربی

مدرس: سلمانی، مهدی
فعالیت: تمرین های صفحه 40 و 41 کتاب درسی حل شد و رفع اشکال گردید.
تکلیف: صفحه 66 و 67 کتاب همراه

فیزیک یازدهم تجربی

مدرس: فضل یاب، علیرضا
فعالیت: تدریس انرژی ذخیره شده در خازن و حل تست
تکلیف: حل تمرین های 81 الی 100 از تمرین های تشریحی

زیست‌شناسی یازدهم

مدرس: جعفری، مهدی
فعالیت: حل تست های علوی مبحث تدریس شده
تکلیف: امتحان فصل یک گفتار یک شفاهی

مهارت زندگی

مدرس: قدرتی شهیدی، مهدی
فعالیت: موارد زیر تدریس شد: نقد و انتقاد چیست؟ تعریف تفکر نقاد انجام فعالیت و سنجش تفکر خلاق دانش آموزان باورهای نادرست یا موانع تفکر خلاق
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: