فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40141

فیزیک یازدهم تجربی

مدرس: فضل یاب، علیرضا
تکلیف: حل تست های مشخص شده در کلاس از کتاب همراه علوی

فیزیک یازدهم تجربی

مدرس: فضل یاب، علیرضا
تکلیف: ارسال سوال 120 تا 130 تمرین تشریحی

ریاضی یازدهم تجربی

مدرس: سلمانی، مهدی
فعالیت: مبحث تابع تا ابتدای تابع رادیکالی تدریس شده و مثال های مربوطه حل گردید.
تکلیف: تمرین های مشخص شده از کتاب همراه

زیست‌شناسی یازدهم

مدرس: جعفری، مهدی
فعالیت: حل تست از جزوه فصل حرکت تا مبحث تدریس شده
تکلیف: آزمون شفاهی از حرکت

فیزیک یازدهم تجربی

مدرس: فضل یاب، علیرضا
فعالیت: حل تست از مقاومت الکتریکی
تکلیف: حل سوال 120 الی 130

مهارت زندگی

مدرس: قدرتی شهیدی، مهدی
فعالیت: همدلی چیست؟ آیا به همدلی نیاز داریم؟ بررسی موقعیت هایی که به همدلی نیاز داشتیم. موانع همدلی: سرزنش کردن، مقایسه کردن، نصیحت کردن و... تفاوت همدلی با همدردی

ریاضی یازدهم تجربی

مدرس: سلمانی، مهدی
فعالیت: فصل سوم مبحث یادآوری تابع تدریس شد
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: