فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40141

دین و زندگی یازدهم

مدرس: حکمت، پوریا
فعالیت: کسر نمرات تکلیف از نمرات مستمر: آقایان حسینی -1 رقابی -2 قاسمی -1 رسولی -2 نوروزی -1 پرسش کلاسی : عرفان کریمی 10 کتوکی 12 حسینی 13 طریقی مقدم 0 نوروزی 16 مهدوی 18 عباس زاده 0
تکلیف: حل 30 تست دوم جزوه تستی (( عزیزانی که تست علوی رو به جای 50 تست آپلود کرده بودند کل جزوه رو به عنوان تکلیف در نظر بگیرن )) + با تحلیل کتبی

ریاضی یازدهم تجربی

مدرس: سلمانی، مهدی
فعالیت: تدریس لگاریتم و حل مثال های مربوطه
تکلیف: تمرین صفحه 114 کتاب درسی

فیزیک یازدهم تجربی

مدرس: فضل یاب، علیرضا
تکلیف: حل سوالات تشریحی فصل سوم از 241 الی 260 سوالات تماما مفهومی است

شیمی یازدهم

مدرس: شفیعی، محمد
تکلیف: حل تست های داده شده در دفتر یا برگه پاسخ سوالات مخصوص
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: