فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40181

علوم و فنون ادبی دهم

مدرس: فرجی، حامد
فعالیت: تدریس کامل درس چهارم
تکلیف: تکالیف درس چهارم // خلاصه نویسی درس چهارم

منطق دهم

مدرس: فرجی، حامد
فعالیت: تدریس کلیات درس چهار
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: