فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40181

علوم و فنون ادبی دهم

مدرس: فرجی، حامد
فعالیت: مرور مجدد درس سوم و حل تمارین درس 2 و 3
تکلیف: حل تشریحی تست هایی که ضمیمه شده است

منطق دهم

مدرس: فرجی، حامد
فعالیت: تدریس کامل درس سوم (مفهوم کلی)
تکلیف: پاسخ تشریحی به تست هایی که ضمیمه شده است

جغرافیا دهم

مدرس: عیوضی، حسین
فعالیت: پرسش کلاسی از درس چهارم، تدریس درس 1 و 2 و 3 کتاب استان شناسی
تکلیف: حل تست های درس اول و دوم کتاب خیلی سبز و ارسال عکس پاسخبرگ

مهارت زندگی

مدرس: قدرتی شهیدی، مهدی
فعالیت: موارد زیر تدریس شد: ارتباط چیست؟ ارتباط موثر چیست؟ بررسی موقعیت هایی که نیاز به برقراری ارتباط داریم. چرا برقراری ارتباط با دیگران الزامی است؟
تکلیف: در چه موقعیت هایی برای برقرای ارتباط با دیگران با مشکل مواجه می شوید؟ در همین قسمت پاسخ های خود را یادداشت نمایید. سوالی هم داشتید بفرمایید.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: